NAVI DA BATTAGLIA VENEZIANE PRESENTI NEL MEDITERRANEO DAL 1670 AL 1700

0
5447

Tab. 2   NAVI DA BATTAGLIA VENEZIANE PRESENTI NEL MEDITERRANEO DAL 1670 AL 1700

CLASSI TONNELLAGGIO

1670               n. navi  000 t.

1675               n. navi  000 t.

1680                n. navi  000 t.

1685               n. navi  000 t.

1690                n. navi  000 t.

1695               n. navi  000 t.

1700               n. navi  000 t.

1501 – 2000

2            3.4

2            3.4

2            3.4

3            5.1

4            6.8

 6            10.4

13            22.6

1OO1 – 1500

–              –

3            3.6

4            4.8

8            9.6

8            9.6

10           12.6

 9             11.4

501 – 1000

–              –

1            0.8

1            0,8

4            3.2

9            7.2

  6             4.8

 7               5.8

TOTALE

2            3.4

6            7.8

7            9.0

15        17.9

21         23.6

22            27.8

29            39.8

Fonte: Glete. Navies and nations. Warships, navies and state building in Europe and America.

bucintoro - NAVI DA BATTAGLIA VENEZIANE
Il Bucintoro del Settecento in un dipinto di Francesco Guardi.